Hoe aanmelden en inschrijven

1.            Bezoek eerst een aantal scholen.

Kies bewust voor wat je het beste vindt voor je kind. Beperk je niet tot 1 school, zodat je bij het aanmelden verschillende voorkeuren kan aanduiden, in de volgorde die je zelf wenst. Via deze link vind je de lijst van de scholen, alsook de vermelding van het aantal vrije plaatsen die zij per geboortejaar of leerjaar hebben bij het begin van elke deelperiode.  

Opgelet: door de corona-maatregelen kan het zijn dat een normaal schoolbezoek niet mogelijk is. Contacteer de school om te horen wat de mogelijkheden zijn.

 2.            Meld aan in maart (1 - 31 maart).

Aanmelden gebeurt door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier. In het formulier worden verschillende gegevens gevraagd.  Alle gegevens zijn nodig voor een juiste toewijzing en worden enkel gebruikt in het strikte kader van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure!

Toelichting bij de gegevens:

(1) Persoonsgegevens van het kind

 • Hier moet je onder andere het officiële domicilie-adres van het kind invullen
 • Het is belangrijk dat dit adres juist is, want aan de hand van dit adres wordt de afstand tot de school berekend. Bij plaatsgebrek in een school is het de afstand die beslist wie voorrang heeft: wie dichter woont bij de school heeft voorrang op wie verder woont.
 • Wanneer bij de inschrijving in mei blijkt dat een verkeerd adres werd ingevuld, vervalt de aanmelding.
 • In geval de ouders gescheiden zijn en het ouderlijke gezag nog niet is toegewezen, maken de ouders een onderlinge geschreven en ondertekende afspraak die kan worden voorgelegd bij de inschrijving.

(2) Persoonsgegevens van de ouder of voogd

 • Dit moeten de gegevens zijn van de wettelijke ouder of voogd die het kind zal komen inschrijven. Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar de identiteitskaart.

(3) Vragen over de gezinssituatie

 • Door de nieuwe wet op het inschrijvingsbeleid zijn alle basisscholen in LOP-gebieden verplicht deze 2 vragen aan ouders te stellen, hetzij via de aanmelding, hetzij via de inschrijving:
  • Ontvangt het gezin een schooltoelage?
  • Heeft de moeder een diploma secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 6BSO)?
 • Het is op basis van de antwoorden op deze vragen dat plaatsen toegekend worden in het kader van de sociale mix op school.
 • Wanneer bij de inschrijving in mei blijkt dat de gegevens niet juist zijn, vervalt de aanmelding.
 • Ouders die in 2019-2020 of 2020-2021 een schooltoeslag ontvangen en dit ook hebben vermeld bij de aanmelding, brengenhet bewijs van de schooltoeslag mee.

(4) Leerlingengroep (geboortejaar/leerjaar) en scholen van voorkeur

 • Bij ‘leerlingengroep’ wordt gevraagd om voor kleuters het geboortejaar aan te duiden, en voor lagereschoolkinderen het leerjaar waar ze volgend schooljaar naartoe gaan.
 • Bij ‘scholen’ wordt gevraagd je scholen van voorkeur in volgorde aan te duiden. Het is niet verplicht om meer dan 1 school aan te duiden, maar wel sterk aangeraden! Als er maar 1 school van keuze is en daar is geen plaats voor je kind, dan is je kind niet aangemeld en moet de inschrijving wachten tot juni in een school van tweede of lagere keuze. Duid je die andere scholen nu al aan, dan geniet je ook in die scholen de voorrang van aanmelding.

(5) Gekoppelde aanmelding: meerdere kinderen aanmelden voor 1 school (indien van toepassing)

 • Deze vraag moet enkel ingevuld worden door ouders die meer dan 1 kind aanmelden en deze kinderen willen aanmelden voor dezelfde school. Indien niet voor alle kinderen tegelijk plaats is in die school, kan de school beslissen om toch alle kinderen op te nemen. Indien het voor geen enkele gekozen school mogelijk is om alle kinderen tezamen in te schrijven, wordt contact met je opgenomen met de vraag of je de inschrijving gekoppeld wenst te houden.

3.            Na de aanmeldingsperiode, tegen ten laatste 16 APRIL, zal je per gewone post een toewijzingsbrief ontvangen.

Dit is een brief met het bericht in welke school je kan inschrijven. Voor de meesten zal dit de school van eerste keuze zijn. Alleen wanneer er geen plaats meer is in de school van eerste keuze, wordt je kind toegewezen aan de school van tweede keuze. Mocht er ook daar geen plaats meer zijn, dan wordt het derde keuze, enzoverder. 

De toewijzing wordt bepaald door de volgende criteria, in deze volgorde:

 1. Door de voorkeur(en) aangeduid op het aanmeldingsformulier
 2. Door de aantal vrije plaatsen per leerlingengroep en per school, en de verdeling in vrije plaatsen voor leerlingen die wel/niet beantwoorden aan minstens één van de volgende sociale kenmerken een schooltoelage ontvangen of/ende moeder bezit geen diploma secundair onderwijs.  
 3. Door de afstand tussen het domicilieadres van het kind en het officiële adres van de school, gemeten in vogelvlucht. Hoe dichter het kind bij de school woont, hoe meer kans op toewijzing. De toewijzingsbrief zal steeds de afstand vermelden. 

Voor scholen die hoger op je ranglijst stonden, maar waar geen plaats meer was voor je kind, ontvang je samen met de toewijzingsbrief een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt ook het nummer dat je kind inneemt op de wachtlijst. Als er later toch nog plaatsen zouden vrijkomen op de school en je kind staat hoog genoeg op de wachtlijst, dan zal de school je contacteren met de vraag of je alsnog wenst in te schrijven.

4.            Opgelet: aangemeld is nog niet ingeschreven! Wanneer uw kind aan een school is toegewezen, moet je nog met de toewijzingsbrief naar de school gaan om in te schrijven. Dit kan vanaf 19 APRIL tot 21 MEI.

 • Laat deze periode niet voorbijgaan, anders vervalt de voorrang die je kind geniet door de aanmelding!
 • Neem ook mee naar de inschrijving:
  • de kids-ID of ISI+-kaart van je kind
  • je eigen identiteitskaart
  • als je een schooltoelage ontvangt, het bewijs hiervan.

Je kind is ingeschreven als je je schriftelijk akkoord hebt verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement.